Право на отказ от поръчка


На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), всяко лице, което има качеството на Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки, без да посочва причините за своето решение.


Потребителят може да упражни това право в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от него или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя. Когато Потребителят е поръчал много Стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока.


„Потребител“ по смисъла на ЗЗП е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП и действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.


Условия за връщане на поръчаните и закупени стоки от потребителя

Потребителят следва предварително да уведоми RichGirlPlanner.com с недвусмислено заявление на e-mail: richgirlplanner@gmail.com или на телефон +359 878 146336, че се отказва от договора за продажба от разстояние.


  • Потребителят може да използва, но не е длъжен, стандартния формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
  • Да посочи имената си, географски и електронен адрес, телефон за връзка, номера на поръчката и доставените му Стоки;
  • Да посочи банкова сметка за връщане на заплатените от него суми;
  • Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е нарушена, увредена или унищожена;

Всички върнати Стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката и да са придружени с оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена от производител/дистрибутор и всички документи с които са доставени;

Rich Girl Planner няма да приема Стоки, които са били поправяни или които са повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка; стоки със следи от износване или използване, с одрасквания или със следи от удари.

Rich Girl Planner няма да приема и Стоки, които не са придружени от всички аксесоари и принадлежности, с които са били доставени. В случай, че доставената Стока е била придружена от подарък, той също следва да бъде върнат на Rich Girl Planner; В случай, че Потребителят е закупил повече от една еднаква стока и желае да върне два или повече броя от нея, само една от тези стоки може да бъде отваряна. Останалите трябва да са със запечатана опаковка.

Моля имайте предвид, че персонализираните стоки не подлежат на замяна и връщане!

Стоките, които Потребителят желае да върне трябва да бъдат опаковани подходящо за транспортиране и изпратени на адрес: гр. София 1407, ул. Професор Марин Големинов 17. При неизпълнение на посочените условия Rich Girl Planner запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.

Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП. Всички преки транспортни разходи по връщането на Стоките до адреса на Rich Girl Planner са изцяло за сметка на Потребителя. Потребителят отговаря за намаляване стойността на Стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. До момента на обратното предаване на Стоките от страна на Потребителя на Rich Girl Planner, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

В случай че Потребителят се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП и е изпълнил посочените по–горе условия, Rich Girl Planner се задължава да му възстанови Цената на стоката без разходите за доставка и всякакви допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Rich Girl Planner

Цената на стоката без разходите за доставка се възстановява по банков път в законоустановения 14 – дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Rich Girl Planner да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Възстановяването не е свързано с разходи за Потребителя.

Rich Girl Planner има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Потребителят следва да изпрати на Rich Girl Planner или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Rich Girl Planner за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Rich Girl Planner преди изтичането на 14-дневния срок.